MOKSHA PRIYA (YOGA ACHARYA)
Traditional Pranayama, Meditation
and Nature Cure


ZHANG RUIXI
200 Hrs RYT
Visitor Assistant Teacher .


SANT PARMAR (YOGA ACHARYA)
Satkarma and Pranayama
Modern Meditation


DEEPAK CHAUDHARY
Vinyasa Yoga Teacher


RAVINDRA PADIYAR
Hatha and Vinyasa Yoga Teacher


GOKUL BISHT
Anatomy Teacher


SHIVAM CHAUHAN
Assistance for Hatha, Vinyasa Yoga Class


PRAKASH CHAUHAN
Managing Director